Všeobecné obchodné podmienky

1.     Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou One Print, s.r.o  IČO: 47726989, so sídlom Gorkého 12, 902 01 Pezinok, zapísaná: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 98282/B odd.: Sro.  ďalej len ako „predávajúci“ a zákazníkmi, ďalej len ako „kupujúci“. Dodanie tovaru, uskutočnenie služby a vyhotovenie ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená špeciálna zmluva, ktorá by toto ďalej upravovala..

2.     Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

3.     Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci  nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

Objednávka

1.     Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu písomnou formou a to osobne, faxom, a e-mailom.

2.     V objednávke bude uvedený názov kupujúceho, presne špecifikovaný názov a množstvo objednaného tovaru, forma dodania (osobne, poštou (na dobierku), prepravnou službou).

Cena

1.     Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho, prípadne v písomnej zmluve. Pokiaľ nie sú ceny uvedené v zmluve, platia aktuálne ceny v cenníku, ktorý je k dispozícii na prevádzke predávajúceho.

2.    Ceny renovácie uvedené v cenníku platia pri vrátení práznej náplne, ak nieje prázdna náplň vrátená, účtuje sa k cene renovovanej náplne prázdna náplň podľa cenníka výkupu.

Platobné podmienky

1.     Platba kupujúceho za dodanie tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční nasledovne:
- platba v hotovosti (vrátane platby poštovou dobierkou, alebo dobierkou prepravnou službou),
- platba bankovým prevodom vopred,
- platby na základe faktúry s udanou dobou splatnosti.

2.     Platba prevodom je realizovaná na základe predfaktúry vystavenej predávajúcim. Vo všetkých prípadoch pre platbu prevodom platí, že odber tovaru kupujúcim je možný až potom, čo bude čiastka vo výške kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je kupujúcemu poslaný riadny daňový doklad. Iba na základe špeciálnej písomnej dohody môže predávajúci akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu kupujúceho s uvedenou platbou.

3.     Pri platbe na faktúru s uvedenou dobou splatnosti je stanovená doba na 7 dní, pokiaľ nieje dohodnutá iná doba splatnosti.

4.     V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je povinný zaplatiť zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň meškania, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

5.     Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je povinný kupujúci prvú platbu za tovar alebo poskytnutú službu realizovať v hotovosti alebo bankovým prevodom vopred.

Dodacie podmienky

1.     Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej ujednania v zmluve alebo potvrdenia objednávky od kupujúceho, kde je potvrdený konkrétny termín dodania. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy. Tovar je spravidla dodaný do 3 dní, príp. u renovovaných atramentových kazetách do 5 dní od obdržania objednávky od kupujúceho.

2.     Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší termín.

3.     Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, prípadne pošty.

4.     Osobný dovoz tovaru k zákazníkovi sa uskutočňuje prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.

5.     Pri zasielaní renovovaných kaziet poštou, v hodnote tovaru nad 17,- € bez DPH, neúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za poštovné a balné. Pri zasielaní renovovaných kaziet prepravnou službou, v hodnote tovaru nad 20,- € bez DPH, neúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za prepravu a balné.

6.    Pri zasielaní originálnych kaziet poštou, v hodnote tovaru nad 50,- € bez DPH, neúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za poštovné a balné. Pri zasielaní originálnych kaziet prepravnou službou, v hodnote tovaru nad 165,- € bez DPH, neúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za prepravu a balné.

7.   V prípade nedosiahnutia podmienky v bode č.5 alebo 6, poštové a balné účtujeme v hodnote 2,- € bez DPH, v prípade zaslania prepravnou službou účtujeme príplatok 4,- € - bez DPH.

8.     V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.

Množstvo dodaného tovaru

1.     Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr behom nasledujúceho pracovného dňa po dodaní tovaru. Za písomnú formu sa považuje dopis, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.

2.     V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim  je kupujúci na rozdiely v množstve dodaného tovaru povinný predávajúceho upozorniť ihneď pri predávaní tovaru, ktorý je uvedený na dodacom liste alebo aj na faktúre slúžiacej aj ako dodací list.

3.     Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru, než je vyššie uvedené, nebude predávajúcim akceptované.

Predchádzanie nebezpečia vzniku škody na tovare

1.     Nebezpečie vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku keď dodávka bola predaná prepravnej službe alebo zamestnancovi kupujúceho alebo pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim.

Vlastníctvo k tovaru

1.     Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny uvedenej na faktúre, riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak disponovať, t.j.  ho predávať, prevádzať na tretiu osobu.

2.     Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar uvedený na faktúre je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Kupujúci má povinnosť bezodkladne umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru, ak ho predávajúci k tomu vyzve.


 

Záruka na tovar

1.     Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru závada, je kupujúci oprávnený túto závadu v záručnej dobe reklamovať.

2.     Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovanému tovaru aj s popisom dôvodu reklamácie (výtlačky atď).

3.     Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí, i za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.

4.     Na renovované kazety poskytuje predávajúci záručnú dobu časovo neobmedzenú. U tovaru nevyrobeného u predávajúceho sa záručná doba a princípy záruky riadia podmienkami jednotlivých výrobcov. Pokiaľ nie je stanovené inak, záručná lehota je určená podľa Obchodného zákonníka.

5.     Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí (spotrebovanie spotrebného materiálu).

6.     Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie.

7.     Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.     Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.

9.     Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky kupujúcim (rozoberanie).

10.   Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej spravidla do 3, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.

11.   Ak sa vyskytne porucha na tlačiarni, kde je používaná renovovaná kazeta predávajúceho, je kupujúci povinný o tejto situácii najskôr upovedomiť predávajúceho, ktorý prevedie spolu s príslušnou servisnou firmou posúdenie vzniknutého stavu a návrh riešenia. V prípade, že porucha tlačiarne bola spôsobená preukázateľne renovovanou kazetou od predávajúceho, je predávajúci povinný na svoje náklady vykonať opravu tlačiarne v rozsahu spôsobenou chybnou kazetou.

12.   Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu zariadenia, keď závadu na tlačiarni nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tlačiareň bez vedomia predávajúceho, pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie od predávajúceho.

 

Vystavením alebo predaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.09.2014.